Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย รุ่นที่ ๑๑
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 8 ประจำปี 2554
สรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 7 ประจำปี 2553
สรุปผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2552
คพ. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ข้อมูลใหม่ทั้งหมด


เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2-2/2552
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย (Basel Ban Amendment)
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1-1/2552 18 มีนาคม 2552(ฉบับล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม 2552)
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1-1/2552 (ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2552)
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1-1/2552 18 มีนาคม 2552 (ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2552)
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 4-1/2552 16 กุมภาพันธ์ 2552
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนกุมภาพันธ์ 2552)
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนมกราคม 2552)
ขอเชิญรับรองรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตรายของประเทศไทย (Basel Ban Amendment)
ข่าวสารทั้งหมด


การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 15 กันยายน 2551
การประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5-4/2551 2 กันยายน 2551
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29 สิงหาคม 2551
การประชุมรับฟังความเห็นโครงการสำรวจซากอิเล็กทรอนิคส์ 9 กรกฎาคม 2551
ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรอันดราย 5 มิถุนายน 2551
test -
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 27-1/2552 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2552 -
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 28-1/2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 -
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 29-2/2553 ในวันที่ 15 กันยายน 2553 -
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 30-3/2553 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 -
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427