Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

          สถานภาพและองค์กรบริหารงาน
          อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.. 2535 ปัจจุบันมีจำนวนภาคีสมาชิก
          อนุสัญญาบาเซล แล้วทั้งหมด 170 ประเทศ (มกราคม 2551) ได้จัดตั้งองค์กรบริหารงานประกอบด้วย
          ที่ประชุมใหญ่ภาคี อนุสัญญาบาเซล(The Conference of theParties) คณะทำงานต่างๆ 
       
(Working Group) และ Expanded Bureau  ซึ่งเป็นองค์กรย่อยของที่ประชุมใหญ่ภาคี และสำนักเลขาธิการ
          อนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีความเชื่อมโยงและ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังรูป

         

          1)  ที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล (The Conference of the Parties) 
            เป็นองค์กรหลักประกอบด้วยรัฐบาลของภาคีที่เข้าร่วมการประชุม ทำหน้าที่พิจารณาข้อตัดสินใจและ
            มติสำคัญที่เป็น
พื้นฐานการอนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล มีการประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 8 สมัย
      
2)  คณะทำงาน Open–ended (Open–ended Working Group)
              
ที่ประชุมใหญ่ภาคี อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 6 ได้แต่งตั้ง คณะทำงานชุดนี้ขึ้นแทนคณะทำงานวิชาการ
           และกฎหมายซึ่งได้หมดวาระไปแล้วโดยได้มีการประชุมแล้ว
6 ครั้ง ทำหน้าที่พิจารณาการปฏิบัติตาม
           อนุสัญญา ทั้งด้านวิชาการและกฎหมายรวมทั้งจัดเตรียมประเด็นและมติข้อตัดสินใจ สำหรับการ
           ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล
     
     
3)  สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล (Secretariat)
          ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทำหน้าที่จัด และให้การบริการต่างๆ รวมทั้งจัดเตรียมและส่งรายงาน
          นำเสนอให้แก่ที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล และการแก้ไขอนุสัญญา ติดต่อกับศูนย์ประสานงานและ
          หน่วยงานผู้มีอำนาจจัดเตรียมและส่งรายงานที่เกี่ยวข้องจากภาคี รวบรวมข้อมูล การเคลื่อนย้ายข้ามแดน
          ของของเสียอันตราย และการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นของภาคี และเวียนให้ ภาคีรับและ
          ส่งข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งความช่วยเหลือและการฝึกอบรมทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาการ
          ที่ปรึกษา หรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งร่วมมือกับภาคีและองค์การระหว่าง
          ประเทศและหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการจัดหา ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ
          เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
                                                      
     
4)  หน่วยงานผู้มีอำนาจ (Competent Authority)
          คือ หน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐบาลซึ่งได้รับแต่งตั้ง   
         
โดยภาคีให้รับผิดชอบภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตามที่ภาคีเห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับแจ้งเกี่ยวกับ
          การเคลื่อนย้ายข้ามแดน ของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นและข้อมูลข่าวสารใดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อ
          ตอบสนองต่อการแจ้งเช่นว่าตามที่กำหนดไว้ในข้อ
6 ของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีหน้าที่ในการ
         
·        พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านของเสียอันตรายข้ามแดน
         
·        แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงพนักงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้า ผู้นำผ่าน และผู้ส่งออกหรือ   
               
ผู้แจ้งแล้วแต่กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข
                หรือปฏิเสธไม่ยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างมีเงื่อนไข หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
        
·        ห้ามนำเข้าของเสียหากมีเหตุผลเพียงพอ ที่เชื่อได้ว่าของเสียนั้นจะไม่ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่
               เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        
·        เป็นผู้อนุญาตให้ทำการขนส่งหรือกำจัดของเสีย ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศตน
        
·       กำหนดมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและควบคุมให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด
               ในอนุสัญญาบาเซล ได้แก่ จัดทำเอกสารคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน เอกสารแจ้งและ
               หลักเกณฑ์และ วิธีการบรรจุหีบห่อภาชนะและฉลากที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
               นานาชาติ กำหนดให้มี การประกันภัยหรือมีการค้ำประกันทางด้านการเงิน หรือสัญญาผูกมัด หรือ
               การรับรองอื่นๆ เมื่อต้องการ จะส่งออกของเสียอันตรายและมีเอกสารประกันภัยหรือการค้ำประกัน
               มาแนบเมื่อต้องการนำของเสียเข้ามาในราชอาณาจักร บทลงโทษผู้ที่ ทำการขนส่งที่ผิดกฎหมาย

              
(ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามแดน)
       
5)    ศูนย์ประสานงาน (Focal Point )
              คือ หน่วยงานองค์กรทางภาคีที่อ้างถึงในข้อ 5 ของอนุสัญญาบาเซล(การแต่งตั้งหน่วยงานผู้มีอำนาจ
              และศูนย์ประสานงาน
) ซึ่งรับผิดชอบในการรับและส่งข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดไป ในข้อ 13และข้อ16
              ของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งได้แก่
        
·     แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
              อันตรายหรือจากการจัดการของเสียอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
              และสิ่งแวดล้อมในประเทศเหล่านั้น
        
·      รับและแจ้งข้อมูลให้แก่ภาคี โดยผ่านสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ให้ทราบถึงการแต่งตั้ง
              การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งพนักงานผู้มีอำนาจและ
/หรือศูนย์ประสานงาน การกำหนด/การเปลี่ยนแปลง
              เกี่ยวกับคำนิยามแห่งชาติของของเสียอันตราย การไม่ยินยอมให้มีการนำเข้าของเสียอันตรายทั้งหมด
              หรือบางส่วนเพื่อการกำจัดในประเทศหรือจำกัดการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ข้อมูล
              ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งจัดส่งสำเนาการแจ้งการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
              ของเสียอันตรายและของเสียอื่นและการตอบรับการแจ้งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลเมื่อได้รับ
              การร้องขอ
        
·      จัดทำรายงานข้อมูลระจำปีส่งให้ที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล โดยผ่านสำนักเลขาธิการ
              อนุสัญญาบาเซล ประกอบด้วย หน่วยงานผู้มีอำนาจและศูนย์ประสานงานที่แต่งตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
              การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น โดยรวมถึงชนิด ปริมาณ ลักษณะ
              ต้นทาง ปลายทาง วิธีการจัดการของเสียอันตรายการกำจัดที่มิได้ดำเนินการตามที่กำหนด ความพยายาม
              ในการลดปริมาณของเสียอันตราย ข้อมูลมาตรการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติตามอนุสัญญา สถิติผลกระทบ
              จากการเกิด ขนส่ง และกำจัดของเสียอันตราย ข้อมูลความตกลงทวิภาคี พหุภาคีและความตกลงระดับ
              ภูมิภาคตามข้อ
11 ของอนุสัญญาบาเซล ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย และกำจัด
              ของเสียอันตรายและของเสียอื่น และมาตรการที่ได้ ดำเนินการเพื่อจัดการอุบัติเหตุเหล่านั้น ทางเลือก
              ในการจัดการของเสียอันตรายในประเทศ มาตรการในการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีในการเกิด
              และจำกัดการก่อให้เกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่น

         

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427