Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link


  หลักการและสาระสำคัญ
 • อนุสัญญาบาเซล มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  จากของเสียอันตราย โดยวัตถุประสงค์
  3 ประการ คือ
  (1) เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนให้น้อยที่สุด
  (2) เพื่อกำจัดของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิดให้ได้มากที่สุด
  (3) เพื่อลดการก่อกำเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอันตราย
 • มาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของของเสียอันตรายข้ามแดนโดยกำหนดระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า กล่าวคือ ก่อนการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่นจะต้องแจ้งรายละเอียดและขออนุญาต ตามขั้นตอนจากหน่วยงาน ที่มีอำนาจของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการขนส่งและการขนส่งต้องจัดให้มีเอกสารการเคลื่อนย้ายการบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก และการขนส่งด้วยวิธีการที่กำหนดตามมาตรฐานสากลตลอดจนต้องมีการประกันภัยพันธบัตรหรือหลักประกันทางการเงินขึ้น และความรับผิดชอบในการนำของเสียกลับภายใน 30 วันหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลง หรือเป็นการลักลอบขนย้ายไปอย่างผิดกฎหมาย และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและปนเปื้อนนอกจากนี้ไม่อนุญาตให้มีการส่งออกหรือนำเข้าของเสียอันตรายจากประเทศที่มิได้เป็นภาคี ยกเว้นจะทำความตกลงทวิภาคี พหุภาคี หรือความตกลงระดับภูมิภาคที่เทียบเท่าอนุสัญญาบาเซลรวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการส่งออกหรือเคลื่อนย้ายของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นไปทิ้งหรือกำจัดในพื้นที่ใต้เส้นละติจูด 60 องศาใต้
 • เครื่องมือและกลไกการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  (Environmentally sound management)
  ได้แก่ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่คำนึง ถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การปรับปรุง
  เทคโนโลยีการกำจัด การพัฒนาแนวทางและ/หรือหลักปฏิบัติทางวิชาการที่เหมาะสม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการของเสียอันตราย โดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  และสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
  ข้อแก้ไขอนุสัญญาและพิธีสารภายใต้อนุสัญญาบาเซล
  ตัวบทอนุสัญญาบาเซล ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อกำหนดและภาคผนวก รวมทั้งได้มีการจัดทำพิธี
  สารที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย
  อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดน และการกำจัดของเสียอันตรายและของเสียอื่น ตามข้อ
  17
  ของอนุสัญญาบาเซล แต่ทั้งสองส่วนยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนี้
  ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย (Ban Amendments)
  ในการประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  ภาคีสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบกับข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
  หรือที่เรียกว่า
  Ban Amendment t ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ระหว่างภาคีที่ได้ให้การยอมรับข้อแก้ไขในวันที่
  เก้าสิบหลังจากที่ผู้เก็บรักษาได้รับสัตยาบันสารสารให้ความเห็นชอบ สารยืนยัน หรือสารยอมรับอย่างเป็นทางการจากภาคีอย่างน้อยสามในสี่ของภาคีที่ได้ยอมรับข้อแก้ไขนั้น
  โดยข้อแก้ไขอนุสัญญามีรายละเอียดดังนี้
 • ภาคอารัมภบท (Preamble) ย่อหน้าที่ 7 ทวิ ดังนี้ ยอมรับว่า การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังประเทศกำลังพัฒนา มีความเสี่ยงสูงจากการที่ของเสียอันตรายไม่ได้รับการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดโดยอนุสัญญานี้
 • เพิ่มเติมข้อ 4 ทวิ ดังนี้
  1) ภาคีแต่ละฝ่าย ตามบัญชีรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาบาเซลต้องห้ามการเคลื่อนย้าย ข้ามแดนของของเสียอันตรายทั้งหมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการตามวิธีในภาคผนวก 4 (1) (ก)(การดำเนินการกำจัดทั้งหมด ซึ่งเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ) ไปยังรัฐที่ไม่ได้ระบุในภาคผนวก
  2) ภาคีแต่ละฝ่าย ตามบัญชีรายชื่อในภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาบาเซลต้องลดและห้ามการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายทั้งหมด ภายใต้ข้อ 1 (1) (ก) ของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการดำเนินการตามวิธี ในภาคผนวก 4 (2) (ข) ของอนุสัญญาบาเซล (การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุซึ่งได้ถูกกำหนดหรือพิจารณาว่าเป็น ของเสียอันตรายตามกฎหมาย และวัสดุอื่นซึ่งถูกกำหนดให้ดำเนินการตามที่ระบุในภาคผนวก 4 (1) (ก) ของอนุสัญญาบาเซล) ไปยังรัฐที่ไม่ได้ระบุในภาคผนวก 7 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 การเคลื่อนย้ายข้ามแดนเช่นว่า ต้องไม่ถูกห้าม
  หากว่าของเสียที่เป็นปัญหาไม่แสดงลักษณะอันตรายภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว
 • เพิ่มเติมภาคผนวก7 ภาคีและรัฐอื่นซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
  :
  The Organization of Economic Cooperation Development, OECD, ประชาคมยุโรป : The European Community, EC และลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
  พิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Protocol on Liability and 
  Compensation for DamageResulting from
   
  Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)ในการประชุมใหญ่ภาคี
  อนุสัญญาบาเซลสมัยที่
  5 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ณ นครบาเซล สมาพันธรัฐสวิส ภาคีสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบกับพิธีสารว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด หรือพิธีสารบาเซลเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซลโดยจัดให้มีระบบที่ครอบคลุมความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายอย่างเพียงพอและรวดเร็ว สำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดของเสียอันตรายและของเสียอื่น รวมทั้งการขนส่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เก้าสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการยืนยันอย่างเป็นทางการสารการให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ 
  พิธีสารบาเซลประกอบด้วยข้อกำหนด จำนวน 33 ข้อ 2 ภาคผนวก สาระสำคัญของพิธีสาร
  บาเซล มีดังนี้
 • บังคับใช้กับความเสียหายเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดของเสียอันตรายและของเสียอื่น รวมทั้งการขนส่งที่ผิดกฎหมาย และบังคับเฉพาะประเทศภาคีสมาชิก อนุสัญญาบาเซล ที่ได้ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติต่อพิธีสารเท่านั้น ดังนี้ กรณีที่รัฐผู้นำเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารพิธีสารจะมีผลบังคับใช้ต่อความเสียหายนับตั้งแต่ผู้กำจัดได้รับของเสียอันตรายและของเสียอื่นและกรณีที่รัฐผู้ส่งออกเป็นภาคีสมาชิกพิธีสาร พิธีสารจะมีผลบังคับใช้ต่อความเสียหายนับตั้งแต่การขนส่งก่อนถึงผู้กำจัด
 • ครอบคลุมของเสียอันตรายบัญชีรายชื่อ A จำนวน 61 ชนิด ภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซลและของเสียอันตรายแห่งชาติที่ภาคีสมาชิกได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้ากับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
 • กำหนดความรับผิดของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แจ้ง ผู้กำจัด และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำ
  ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งความรับผิดกรณีที่เกิดจากสาเหตุอื่น สิทธิการไล่เบี้ยต่อบุคคลอื่นอายุความที่เรียกร้องได้ภายใน
  10 ปีนับแต่เกิดเหตุ หรือ 5 ปีนับแต่เกิดผลเสียหาย รวมทั้งวิธีการเรียกร้อง
  การชดใช้ และวิธีการปฏิบัติการเริ่มและการสิ้นสุดของความรับผิด
 • ภาคีต้องรับเอามาตรการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และการบริหารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ ตามพิธีสาร
  และต้องแจ้งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล เกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพิธีสาร รวมทั้งขีดจำกัด ด้านการเงิน สำหรับความรับผิดเด็ดขาด (
  strict liability) ซึ่งต้องได้รับการกำหนดโดยกฎหมายภายในประเทศ
 • ภาคีต้องกำหนดขีดจำกัดด้านการเงินสำหรับความรับผิดเด็ดขาดและควบคุมบังคับให้ผู้นำเข้า หรือส่งออกต้องจัดทำประกันภัย พันธบัตร หรือหลักประกันทางการเงินอื่น ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า วงเงินที่กำหนด คือ1 ล้าน SDR (1 SDR ประมาณ 1.48 เหรียญสหรัฐ) สำหรับกรณีของการขนส่งไม่เกิน 5 ตัน และให้เพิ่มวงเงินขึ้นตามสัดส่วนของปริมาณของเสียที่ขนส่งเพิ่มขึ้น (ภาคผนวก 2 ของพิธีสารบาเซล) โดยในบทบัญญัติของพิธีสารบาเซลได้ระบุว่าอาจแก้ไขขีดจำกัดวงเงินได้ในการประชุมใหญ่ภาคี อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 6 และไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427