Thai
ระบบข้อมูลของเสียอันตราย
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

สรุปการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนัก : กก)

จังหวัด เดือน พ.ศ.

ประเภทของเสียอันตราย ปริมาณของเสียอันตราย
รวม 0.00

ข้อมูล 0 เทศบาล จากทั้งหมด 1194 เทศบาล


จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427