Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

 

  แผ่นพับ: อันตรายอยู่ใกล้จนคาดไม่ถึง
  แผ่นพับ: ท้องถิ่นร่วมใจกำจัดพิษภัยจากของเสียอันตราย
  แผ่นพับ: อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
  แผ่นพับ: ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย           
  แผ่นพับ: อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด              
  แผ่นพับ: ชีวิตเสี่ยงภัยเมื่ออยู่ใกล้ของเสียอันตราย       
  คู่มือ: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ Download :4.37MB ]
คู่มือ: แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน : [ Download 2.38 MB ] 
  วีดีทัศน์: สารคดีรายการจุดเปลี่ยน ตอน เปลี่ยนขยะพิษคืนชีวิตโลก [ Download : 31 MB ] 
วีดีทัศน์: สารคดีสั้นชุด เส้นทางชีวิต ขยะพิษในบ้าน ตอนที่ 1 : ขยะพิษใกล้ตัวกว่าที่คิด  [ Download : 2.0 MB ] 
  วีดีทัศน์: สารคดีสั้นชุด เส้นทางชีวิต ขยะพิษในบ้าน ตอนที่ 2 : การรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ [ Download : 2.0 MB ]   
  วีดีทัศน์: สารคดีสั้นชุด เส้นทางชีวิต ขยะพิษในบ้าน ตอนที่ 3 : การรับคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ [ Download : 2.13 MB ] 
วีดีทัศน์: สารคดีสั้นชุด เส้นทางชีวิต ขยะพิษในบ้าน ตอนที่ 4 : ลดขยะพิษด้วยการเลือกใช้ [ Download : 2.15 MB ] 
  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา โครงการเรียกคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ [ Download : 2.78 MB ] 

  
     

       คู่มือ

คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน: ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
(ขนาดไฟล์ 8.88 MB)

 

            คู่มือ

ระบบเอกสารกำกับการขนส่งเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตราย

 

       

 

           นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน: ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
(ขนาดไฟล์ 729 KB)

 

       

           เอกสารความรู้

ของเสียอันตราย: ซากโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่และแนวทางการจัดการในประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน: ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด

 

 
          เอกสารคำแปล

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการจัดการ
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน : "อนุสัญญาบาเซลฯ และพิธีสารบาเซลฯ " ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 9.44 MB) หรือภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 10.2 MB)

 

 
          คู่มือ

คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้านข้ามแดนของของเสียอันตรายอนุสัญญาบาเซล
ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน: ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด

 
 
  

 

สิ่งพิมพ์ :ด้านการจัดการของเสียอันตราย
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ 
คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด(ฉบับปรับปรุง มกราคม 2550)
แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี
คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย
คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย( เพื่อการขนส่ง )
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด
คู่มือเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีขนาดเล็ก
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427