Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
v

 กำหนดให้การนำเข้าและส่งออกทางศุลกากรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายศุลกากร ในการยื่นใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ การชำระอากร การวางประกัน การตรวจปล่อย และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องควบถ้วนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายยาเสพติด อาหาร ยา พืช สัตว์ กรณีเกิดความผิดตามกฎหมายศุลกากร เช่น มีการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด การรับซื้อของหนีศุลกากร การสำแดงเท็จ ฯลฯ จะได้รับโทษจำคุก โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน และโทษอื่นๆ อาทิ ทำลายทรัพย์สิน ขายหรือจำหน่าย และให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งในการบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ของเสียอันตราย กรณีนำของต้องห้ามหรือต้องกำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาต หรือกรณีสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด และการดำเนินการกับของเสียอันตรายเป็นของกลางตามกฎหมาย

 v

นอกจากนี้ยังได้ออกข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2546 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าที่เป็นของเสียอันตราย กำหนดการสำรวจสินค้าจำพวกวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ซึ่งจัดเป็น Restricted Goods ตามกฎหมายศุลกากร ภายใน 15 วัน หากผู้นำเข้าไม่มาดำเนินการยื่นใบขนสินค้า และแจ้งให้ตัวแทนเรือดำเนินการนำออกไปนอกราชอาณาจักร และประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2546 กำหนดจำแนกรหัสสถิติสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยแยกหมวดจากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสินค้าใหม่

 
วันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427