Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
 
 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.. 2522   

 เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนดสินค้าที่ต้องห้าม/ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้า กำหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน ปริมาตร ขนาด น้ำหนัก ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตราเครื่องหมายการค้า ถิ่นกำเนิด กำหนดประเภทและชนิดสินค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า และกำหนดให้สินค้าอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกหรือนำเข้า

 v

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112 ) .. 2539 ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2539 กำหนดให้เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามต้องขออนุญาตในการนำเข้า และจะอนุญาตให้นำเข้าได้ตามความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 281/2541 ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2541 มอบอำนาจในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้มีอำนาจและลงนามในใบอนุญาต โดยให้เป็นไปตามปริมาณหรือประเภทที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

 v

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.. 2546 ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 กำหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นกรณีนำเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือยานพาหนะนำติดมาเพื่อใช้กับยานพาหนะนั้นๆ และกรณีที่นำเข้ามาเพื่อการแข่งขันรถหรือการท่องเที่ยว

 
วันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427