Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
 
   

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2535
กำหนดให้การขนถ่ายสิ่งของที่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ จากเรือลำหนึ่งไปยังเรืออีกลำหนึ่ง การขนถ่ายจากเรือขึ้นบก หรือการขนถ่ายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องแจ้งให้เจ้าท่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่าย และห้ามมิให้ขนถ่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และในการส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้โดยทางเรือ ผู้ส่งต้องจัดให้มีฉลากแสดงสภาพอันตรายของสิ่งของนั้นให้ชัดเจนที่หีบห่อ และต้องแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตรายของสิ่งของนั้น ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งให้นายเรือทราบ ในขณะหรือก่อนการนำสิ่งของนั้นขึ้นเรือ นอกจากนี้ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือรับขนโดยทางเรือ ซึ่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ที่มิได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือมีการปฏิบัติตามแต่มีข้อความอันเป็นเท็จ

 
 
วันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427