Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๔๕๓
                                                               ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
                       เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ..๒๕๓๕ 
                                                  เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)   
                                       ที่กรมดรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าทีรับผิดชอบ  
                                                                        
.. ๒๔๕๓

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๕)  มาตรา ๓๖ วรรคสอง
   และมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   อุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้              
              ให้ผู้ผลิตของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
   ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรค ๒ ไม่ต้องยื่นขออนุญาตตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และไม่ต้อง
   ขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
       
              ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓  
                                                  สุวัจน์
   ลิปตพัลลภ                                                         
                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม
 
 
   

                                                                    ประกาศกระทรวงพาณิชย์
                                    เรื่อง การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
                                                                             พ.ศ. 2546  
          โดยที่เป็นการสมควรให้มีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้าน
สุขอนามัย อันเนื่องมาจากการนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้    
        ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามา
                   ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546”             
        ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ชับังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้นไป
        ข้อ 3 ให้ยางรถที่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาใราชอาณาจักร         
                3.1 ชนิดที่ใช้แล้วกับรถยนต์ (รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง) ตามพิกัดอัตราอากรขา
                     เข้าประเภทที่ 4012.11 และ 4012.209
                3.2 ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดอัตราอากร ขาเข้าประเภทที่ 4012.12 และ  
                3.3 ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 4012.192
                      และ 4012.209 
                3.4 ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเทภที่ 4012.199
                      และ 4012.209        
                3.5 เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถในข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.4 ตามพิกัดอัตรา
                      อากรขาเข้าประเภทที่
4004.00              
       ข้อ 4 ความในข้อ 3 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้                        
                4.1 กรณีที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือ เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือยานพาหนะนำติดมา
                     เพื่อใช้ กับพาหนะนั้นๆ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

                 4.2 กรณีที่นำเข้ามาเพื่อการแข่งขันรถ หรือการท่องเที่ยว
       ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประการนี้

                                             ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
                                                      
                                                        ( นายอดิศัย  โพธามิก) 
  
                                                   รัฐมันตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์


หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 61

     

                                                                   

 
วันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427