Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535

 

             พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 มีขอบเขตการควบคุมตั้งแต่การนำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง ผลิต กำจัด และจำหน่าย โดยแบ่งวัตถุอันตรายเป็น 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม และได้แบ่งวัตถุอันตรายตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่การควบคุมเป็น  4 ชนิด ได้แก่

 

v 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบทราบก่อนและไม่ต้องขออนุญาต

 

 v

วัตถุอันตรายชนิดที่  2     ผู้ประกอบการต้องขอขึ้นทะเบียนและแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบทราบก่อน

 

 v

วัตถุอันตรายชนิดที่  3     ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตก่อนจึงสามารถดำเนินการได้

 

 v

วัตถุอันตรายชนิดที่  4     ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ 

 

 

              นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาต โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ผลิต สถานที่มีไว้ในครอบครอง และการจัดการความปลอดภัยด้านต่างๆ และมีบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่โทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยอาศัยคำนิยามวัตถุอันตรายในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535  กำหนดให้ของเสียอันตรายในภาคผนวก 8 บัญชีรายชื่อ A ของอนุสัญญาบาเซล เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และควบคุมการประกอบการนำเข้าส่งออกของเสียอันตราย โดยออกกฎกระทรวงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ดังนี้

 
v

กฎกระทรวง (.. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 กำหนดวิธีการขออนุญาต และวิธีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 

v

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.. 2543 กำหนดให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ ชนิดที่ 3 ต้องขึ้นทะเบียน

 

v

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.. 2538 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.. 2546 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่ 4) .. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) .. 2549 กำหนดของเสียอันตรายในภาคผนวก 8 บัญชีรายชื่อ A ของอนุสัญญาบาเซล รวม 61 รายการ และที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อการควบคุมการนำเข้ามาในประเทศอีก 3 รายการ ได้แก่ 1) น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว  2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว  และ 3) ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วในบัญชี ข หมวดของเสียเคมีวัตถุให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งผู้นำเข้าและส่งออก ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนการดำเนินการ และต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ถ่านไฟฉายที่มีองค์ประกอบของปรอทและแคดเมียมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต และมีไว้ในครอบครอง

 

 v

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย .. 2535 เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.. 2543 กำหนดให้ผู้ผลิตของเสียเคมีวัตถุไม่ต้องยื่นขออนุญาต และไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน

 

 v

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.. 2543 กำหนดให้ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของเสียเคมีวัตถุ แจ้งข้อเท็จจริงให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบก่อนนำหรือส่งออกของเสียเคมีวัตถุออกจากด่านศุลกากร และกำหนดให้แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการทุกๆ 6 เดือน

 

 v

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.. 2539 จะอนุญาตให้นำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเท่านั้น โดยต้องนำตัวอย่างแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดทำแผนการนำเข้าของเสียเคมีวัตถุที่ใช้ในแต่ละปี ทั้งนี้ต้องจัดทำระบบกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากการนำของเสียเคมีวัตถุมาใช้ในการผลิตสินค้าจะอนุญาตในปริมาณเท่าที่จำเป็นในการผลิตของโรงงานเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นของเสียเคมีวัตถุจากประเทศที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาบาเซลแล้วเท่านั้น และต้องแจ้งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับของเสียเคมีวัตถุที่ได้รับอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการนำเข้า

 
v

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.. 2539 กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นหลักเท่านั้น ต้องนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้น และต้องแยกประเภทแต่ละชนิดไม่ปะปนกัน ต้องผ่านการบด หรืออัด โดยมีขนาดความยาวสูงสุดไม่เกิน 2 เซนติเมตรโดยประมาณ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดอีกผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตนำสินค้าเข้าพร้อม

 

v

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.. 2546 และที่แก้ไข เพิ่มเติม พ.. 2549

 
วันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427