Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
     
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. 2535

มาตรา 3 กำหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้มีการพิจารณาการห้ามการนำเข้าของเสียอันตรายดังต่อไปนี้

  • มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
    .. 2536 เห็นชอบกับมาตรการห้ามนำเข้าแบตเตอรี่ใช้แล้วหรือแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วแท่ง
  • มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
    .. 2536 เห็นชอบกับมาตรการห้ามนำเข้าแบตเตอรี่ใช้แล้วหรือแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วแท่ง
  • มติคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546 เห็นชอบให้ห้ามการนำเข้าแท่งเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel)
 
 
 
วันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427