Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
สรุปผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2552
กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมมณเฑียร พัทยา จ. ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 70 คน ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดทำสรุปผลการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
 
วันที่ : 17 ก.ย. 52จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427