Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
สรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 7 ประจำปี 2553

กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 7 ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมมณเฑียร พัทยา จ. ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 65 คน ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดทำสรุปผลการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

 
วันที่ : 4 ส.ค. 53จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427