Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน จาก ๑๕ หน่วยงาน ทั้งนี้ ผุ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจกับรูปแบบและเนื้อหาของการฝึกอบรมฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อ "กรณีศึกษา : การเลือกตรวจสอบของต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย"
 
วันที่ : 23 เม.ย. 57จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427