Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย รุ่นที่ ๑๑
กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมอิสติน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน จาก ๑๐ หน่วยงาน ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ นี้ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๔ เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นครั้งแรก
 
วันที่ : 23 เม.ย. 57จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427