Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ปกท.ทส. ร่วมการประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
การประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
(The Ninth conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their disposal)

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 ณ กรุงบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย องค์การจัดการน้ำเสีย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมระดับสูงหรือรัฐมนตรี ของการประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2551 ณ กรุงบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้แทนภาคีจาก 170 ประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการประชุมระดับเตรียมการ ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2551
หัวข้อสำคัญของการประชุม COP9 เน้นเรื่อง "Waste Management for Human Health and Livelihood" (การจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรอง
"Bali Declaration on Waste Management for Human Health and Livelihood"
(ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์)
เพี่อเน้นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ แสดงความยึดมั่นในหลักการของอนุสัญญาบาเซลในการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับอนุสัญญารอตเตอร์ดัมและสตอคโฮล์ม และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์บาหลีว่าด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีและการเสริมสร้าง ขีดความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษ (Millennium Development Goals)

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติข้อตัดสินใจสำคัญ เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. กรอบแผนกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล ภายหลังปี 2553
  2. การดำเนินงานและทบทวนบทบาทของศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของอนุสัญญาบาเซล ตามข้อ 15 วรรค 7 ของอนุสัญญาบาเซล
  3. การติดตามการดำเนินการตามปฏิญญาไนโรบีเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. แผนงานและกรอบงบประมาณสำหรับปี 2552-2554 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบปีงบประมาณจากเดิมทุก 2 ปี เป็น 3 ปี ตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป
  5. ข้อเสนอในการร่วมมือระหว่างอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น เช่น องค์กรศุลกากรโลก (World Customs Organization, WCO) ในเรื่องการจัดทำพิกัดอัตราศุลกากรขงอของเสียตามอนุสัญญาฯ องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ในเรื่องการรื้อทำลายเรือ รวมทั้งให้ขยายผลเรื่องความเชื่อมโยงในการจัดการของเสียกับอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (UNFCCC)
  6. แนวทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทื เรื่องแนวทางการจัดการยางใช้แล้ว แนวทางการจัดการของเสียปรอท แนวทางการจัดการของเสียจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแดวดล้อม (POP wastes) แนวทางการจัดการขยะอิเล้ฏทอรนิกส์ เป็นต้น
  7. ประเด็นข้อกฎหมาย ได้แก่ เรื่องการตีความข้อ 17 วรรค 5 ของอนุสัญญาบาเซล และการผลักดันของที่ประชุมที่จะให้ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออก (Ban Amendment) มีผลบังคับใช้เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 11 พิจารณารับรอง โดยขอให้ภาคีพิจารณาเร่งรัดการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขดังกล่าว
  8. การเตรียมการจัดประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 10 และสมัยที่ 11 เนื่องจากอนุสัญญาบาเซลจะครบรอบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)

ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงท่าทีของประเทศไทยในที่ประชุมระดับสูง และผู้แทนไทยได้เข้าร่วมแสดงข้อคิดเห็นในที่ประชุมเต็มคณะ ที่ประชุม Committee of Whole ที่ประชุมของคณะทำงานกลุ่มย่อยต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มภูมิภาคเอเชีย กลุ่มพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย กลุ่มพิจารณาแนวงทางวิชาการ กลุ่มพิจารณายกร่างปฏิญญาบาหลี รวมทั้งการเจรจาขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากผู้แทนประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 
แหล่งที่มา : ข่าววันที่ : 1 ก.ค. 51จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427