Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
คพ. สร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยอง

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 32 / 2551
วันที่ 5 กรกฎาคม 2551

คพ. สร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยอง
นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวในงานอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีอย่างง่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉางและเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในวันที่ 5 กรกฎาคม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 5 เขต มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,700 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาปัญหามลพิษ ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และสารอันตราย ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ จึงได้จัดอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคประชาชน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตรวจสอบระดับความรุนแรงของปัญหามลพิษในพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อลดความวิตกกังวล และการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุการแพร่กระจายของมลพิษ โดยจังหวัดระยองได้รับความร่วมมือจากผู้แทน 29 ชุมชนบริเวณพื้นที่มาบตาพุด บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านฉาง และพื้นที่โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี รวมทั้งผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมการอบรมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังได้เริ่มรับสมัครตัวแทนเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นตัวแทนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประสานการปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่ ซึ่งอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยองจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ การได้ทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่จัดให้มีขึ้น การได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการสร้างเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นการรวมพลังภาคประชาชนในการดำเนินการเพื่อลดมลพิษ เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวระยอง ซึ่งในขณะนี้ มีสมาชิกอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง ประมาณ 400 คน แล้ว

 
แหล่งที่มา : ข่าวสารสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 32 / 2551 ข่าววันที่ : 8 ก.ค. 51จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427