Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนพฤศจิกายน 2551)
   

ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น

เพื่อการดำเนินงานตามมติข้อตัดสินใจจากที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
ตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551

 1. ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฉบับปัจจุบัน (จนถึง ปี 2553) (ดาวน์โหลดที่ (1)) ตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ให้กรมควบคุมมลพิษ ที่ E-mail : hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2551  เพื่อกรมฯ จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ก่อนจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

2. ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างรัฐบาล พิจารณาแจ้งความสนใจในการเข้าร่วมในคณะทำงานหุ้นส่วนความร่วมมือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามแผนงานหุ้นส่วนความร่วมมือ : หุ้นส่วนความร่วมมือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลดที่(2)) ตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ให้กรมควบคุมมลพิษ ที่ E-mail : hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ภายในเดือนตุลาคม 2551 เพื่อกรมฯ จะได้จัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลต่อไป

3. ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลได้ยกร่างขึ้นทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยโปรดแจ้งข้อคิดเห็นของท่าน ให้กรมควบคุมมลพิษ ที่ E-mail : hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2551  เพื่อกรมฯ จะได้จัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล หัวข้อร่างแนวทางวิชาการและประเด็นข้อคิดเห็น มีดังนี้
3.1 แนวทางวิชาการว่าด้วยการจัดการของเสียปรอทที่เป็นมิตรต่อวิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลดที่(3))พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแนวทางวิชาการดังกล่าวในภาพรวม
3.2 แนวทางวิชาการในการจัดการของเสียประเภทสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน (POPs) (ดาวน์โหลดที่(4)) พิจารณาเกี่ยวกับข้อแนะนำเรื่องวิธีการกำจัดสาร POPs ที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่าระดับที่กำหนด ที่ยังอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่อาหารและในดินและการแก้ไขรายการของเสีย POPs ในภาคผนวก 8 รายการ A4110 polychlorinated dibenzo-furan และ polychlorinated dibenzo-dioxin รวมทั้งรายการอื่นๆ เกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตย์ที่เป็นมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน

3.3 แนวทางวิชาการด้านการเผาบนบก (D10) (ดาวน์โหลดที่(5))พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางวิชาการฯ ตามประสบการณ์จากการปฏิบัติตามแนวทางวิชาการในการจัดการจของเสียอัตรายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 แนวทางวิชาการด้านการฝังกลบด้วยวิธีพิเศษทางวิศวกรรม (D5) (ดาวน์โหลดที่(6))พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางวิชาการฯ ตามประสบการณ์จากการปฏิบัติตามแนวทางวิชาการในการจัดการจของเสียอัตรายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.5 แนวทางวิชาการด้านของเสียที่เก็บรวบรวมจากบ้านเรือน (Y46) (ดาวน์โหลดที่(7))พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางวิชาการฯ ตามประสบการณ์จากการปฏิบัติตามแนวทางวิชาการในการจัดการจของเสียอัตรายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.6 เอกสารข้อแนะนำเกี่ยวกับลักษณะอันตราย H11 สารพิษที่มีฤทธิ์เรื้อรัง (ดาวน์โหลดที่(8)) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารข้อแนะนำเกี่ยวกับลักษณะอันตราย H11 โดยเฉพาะข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรอบงานในการพัฒนาค่า de minis value ของลักษณะอันตราย H11

   
       
 

 

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ข่าววันที่ : 12 พ.ย. 51จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427