Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2019
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนธันวาคม 2551)

ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น

เพื่อการดำเนินงานตามมติข้อตัดสินใจจากที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
ตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551

ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อเอกสารแนวทางว่าด้วยการจัดการซากโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานแล้วและที่หมดอายุการใช้งาน ส่วนที่ 4 ดาวน์โหลดที่นี่  ให้กรมควบคุมมลพิษ ทาง E-mail : hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ภายในเดือนธันวาคม 2551  เพื่อรวบรวมจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ข่าววันที่ : 20 พ.ย. 51



จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427