Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตรายของประเทศไทย (Basel Ban Amendment)
      

ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อ
การให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ของประเทศไทย
(Basel Ban Amendment)

     
     
 

          ด้วย กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้ดำเนินการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย (Basel Ban Amendment) โดยร่วมกับ ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้ดำเนินการศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมในการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 และ 31 มีนาคม 2551 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการประชุมมาปรับแก้รายงานผลการศึกษาฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการให้สัตยาบันฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2551 (ดาวน์โหลดผลการศึกษาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ที่นี่) 
         กรมฯ จึงใคร่ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันฯ ของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
         1. ข้อดี-ข้อเสียของการให้หรือไม่ให้สัตยาบันฯ ของประเทศไทย
         2. การให้สัตยาบันฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ อย่างไร
         3. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวมเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม
         4. ประเด็นอื่นๆ ตามที่เห็นควร 
         โดยโปรดจัดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับให้กรมควบคุมมลพิษ ที่ E-mail : hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552


          ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในระหว่างเดือนมกราคม 2552 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นก่อนจัดส่งให้ คณะกรรมการส่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป

 

 
 
แหล่งที่มา : ส่วนของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ข่าววันที่ : 24 พ.ย. 51จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427