Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ขอเชิญรับรองรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     

ขอเชิญพิจารณารับรองรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ


 

     
 

           ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญพิจารณารับรองรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ (ดาวน์โหลด รายงานการประชุมฯ ที่นี่) ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ปรับแก้เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ (ดาวน์โหลด เกณฑ์การจัดลำดับฯ ที่นี่) โดยโปรดจัดส่งข้อคิดเห็นของท่านกลับให้กรมควบคุมมลพิษ ที่ E-mail : hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2551

 
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข่าววันที่ : 24 พ.ย. 51จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427