Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนมกราคม 2552)
 

ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นตามมติ COP9 (เดือนมกราคม 2552)
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551

 

ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยและการรีไซเคิลเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดระดับการควบคุมและบังคับใช้เทียบเท่ากับที่กำหนดในอนุสัญญาบาเซลหรือไม่ โดยโปรดแจ้งความเห็นให้กรมควบคุมมลพิษทาง e-mail: hazwaste@pcd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2298 2438 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะได้รวบรวมจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 ต่อไป

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ส่วนของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
มกราคม 2552

 

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ข่าววันที่ : 22 ม.ค. 52จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427