Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 4-1/2552 16 กุมภาพันธ์ 2552

เรียน ประธานและอนุกรรมการฯ

ขอเรียนท่านเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูณาการ ครั้งที่ 4-1/2552 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ. โดยโปรดดาวโหล์ดเอกสารประชุม ที่นี่ (ทั้งนี้ เอกสารการประชุมฉบับจริง สามารถรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ หน้าห้องประชุมในวันดังกล่าว)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นับถือ/ฝ่ายเลขานุการฯ

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข่าววันที่ : -จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427