Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2-2/2552

เรียน ผู้ทำงานฯ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราสุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญท่านเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2-2/2552 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ (ดาวโหลดน์ที่นี่) ทั้งนี้ ฉบับจริงจะแจกหน้าห้องประชุม ต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรพิจารณา

 

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ข่าววันที่ : 29 พ.ค. 52จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427