Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2-2/2552
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย (Basel Ban Amendment)
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1-1/2552 18 มีนาคม 2552(ฉบับล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม 2552)
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1-1/2552 (ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2552)
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1-1/2552 18 มีนาคม 2552 (ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2552)
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 4-1/2552 16 กุมภาพันธ์ 2552
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนกุมภาพันธ์ 2552)
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนมกราคม 2552)
ขอเชิญรับรองรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็นต่อการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตรายของประเทศไทย (Basel Ban Amendment)
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนธันวาคม 2551)
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรการและกลไกชดใช้ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกำจัด ครั้งที่ 4/2551
ขอเชิญจัดส่งข้อคิดเห็น ตามมติ COP9 (เดือนพฤศจิกายน 2551)
คพ. สร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยอง
ปกท.ทส. ร่วมการประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427