Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

    พันธกรณีของประเทศไทย
ประเทศไทยให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซล เมื่อวันที่ 24 พฤจิกายน พ.ศ.2540 และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา พันธกรณีของประเทศไทย ที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้
การควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน
ประเทศไทยมีนโยบายการป้องกันมิให้ประเทศเป็นแหล่งรองรับของเสียจากต่างประเทศ จึงไม่อนุญาติ
ให้มีการนำเข้า ของเสียเพื่อการกำจัดขั้นสุดท้าย และการนำเข้าของเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์
ต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ดังจะเห็นได้จากเงื่อนไขในการอนุญาติให้นำเข้าของเสียอันตรายมา
ในราชอาณาจักรจะอนุญาติให้นำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตของโรงงานเท่านั้น
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ต้องพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดของเสียน้อย รวมทั้งการปรับปรุง
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่โดยมุ่งเน้นการกำจัดการเกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่นให้มากที่สุด และการพัฒนา
แนวทางหรือหลักปฏิบัติทางวิชาการที่เหมาะสม
การรายงายข้อมูลประจำปี
ต้องจัดทำข้อมูลการเคลื่อนย้ายและการจัดการของเสีย รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ
อนุสัญญาบาเซลเป็นประจำทุกปี และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

ภาคีอนุสัญญาบาเซล
การพิจารณายอมรับในข้อแก้ไขและเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสาร
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจาณาเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย และพิธิสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427