Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

meeting 


 
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล

 

(ร่าง)รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 27-1/2552 วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551  วันที่ 15 กันยายน 2551

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 2/2550  วันที่ 26 มิถุนายน 2550

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1/2550  วันที่ 4 มกราคม 2550

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 2/2549  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1/2549  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549

 

 

คณะทำงานพิจารณามาตรการและกลไกชดใช้ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกำจัด 

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรการฯ  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

รายงานการประขุมการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 3   วันที่ 21 พฤษภาคม 2551

รายงานการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 2   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 

 

รายงานการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 1   วันที่ 28 กันยายน 2550

 

คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ  ครั้งที่ 2-2/2552  วันที่ 9 มิถุนายน 2552  

  

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ  ครั้งที่ 1-1/2552  วันที่ 18 มีนาคม 2552 

 


 

จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427