Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

 

   

 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล

 
     ความเป็นมา   
   

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่ 4/2542 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่ 6/2546 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยประกอบด้วยหน่วยงานผู้แทนจาก 9 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเป็นเลขานุการฯ โดยคณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดมาตรการทางด้านกฎหมายและวิชาการเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล พิจารณารายละเอียดพิธีสารและ/หรือการแก้ไขอนุสัญญาบาเซลรวมทั้งการตรวจสอบและจัดทำคำแปลและการเตรียมความพร้อม ในการให้สัตยาบันต่อพิธีสารหรือการแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติ ตามอนุสัญญาบาเซล เช่น จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่องการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำปี การตอแบบสอบถาม รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นและความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล

 

 

 

 

ต่อมา คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบ ให้ยกฐานะคณะออุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณากำหนดระบบ กลไก และมาตรการทางด้านกฎหมายและวิชาการเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล พิจารณารายละเอียดพิธีสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลและหรือการแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล เสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายและกากของเสียอื่นๆ เข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายใต้กรอบการทำงานคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลโดยเฉพาะได้ และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ได้มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล โดยมีคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 18/2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล โดยประกอบด้วยผู้แทนจาก 15 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ท่านผู้หญิงดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย) เป็นประธานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการฯโดยคณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดระบบกลไก และมาตรการ ทางด้านกฎหมายและวิชาการ เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลและเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายและกาก ของเสียอื่นๆ เข้ามาในและออก
ไปนอกราชอาณาจักร

 

 

 

 

ปัจจุบัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลชุดใหม่ขึ้น ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 8/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 โดยมอบหมายให้ นางปราณี  พันธุมสินชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประธานคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ผู้แทนจาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมการค้าต่างประเทศ กรมอนามัย สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย นางสุชาตา  ชินะจิตร นายไชยยศ  บุญญากิจ และนายอำนาจ  วงศ์บัณฑิต และผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน

 

           คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427