Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

หัวข้อที่ 4. การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ส่งออก

     

 

           
การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ส่งออก มีรายละเอียดดังนี้
                   
ขั้นตอนที่ 1  การเคลื่อนย้ายตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล
     

ของเสียที่จะเคลื่อนย้ายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล หากว่าเป็นของเสียต่อไปนี้

           
     
  • ของเสียตามบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายในภาคผนวกท้ายอนุสัญญาบาเซล หรือ 
  • ของเสียตามรายชื่อของเสียที่ต้องแจ้งตามกฎหมายของประเทศผู้นำเข้า
           
     

ให้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกเพื่อรับแบบใบแจ้ง (Notification form) แบบใบกำกับการเคลื่อนย้าย (Movement Document) และรายละเอียดเกี่ยวข้องอื่นๆ    

           
                   
ขั้นตอนที่ 2  การเคลื่อนย้ายขัดต่อข้อจำกัด ข้อห้าม กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
     

ตรวจสอบว่าการเคลื่อนย้ายดังกล่าวขัดต่อข้อจำกัด/ข้อห้ามของอนุสัญญาบาเซล และกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

           
     
  • ประเทศผู้นำเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหรือไม่ หรือได้จัดทำความตกลงทวิภาคี พหุภาคี หรือความตกลงระดับภูมิภาค
  • การเคลื่อนย้ายข้ามแดนโดยข้อตัดสินใจของที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซลหรือไม่ เช่น ข้อตัดสินใจที่ II/12 ห้ามประเทศกลุ่ม OECD ส่งของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นไปยังประเทศกลุ่ม Non-OECD เพื่อการกำจัดขั้นสุดท้ายและห้ามการส่งไปเพื่อการแปรสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 และข้อตัดสินใจที่ III/1 ห้ามประเทศที่มีรายชื่อตามภาคผนวก 7 (ประเทศในกลุ่ม OECD, EC และ Liechtenstein) ท้ายอนุสัญญาบาเซล ส่งของเสียอันตรายไปยังประเทศนอกกลุ่มรายชื่อตามภาคผนวก เพื่อการกำจัดขั้นสุดท้าย (ตามภาคผนวก 4A ท้ายอนุสัญญาบาเซล) และห้ามส่งของเสียอันตรายตามภาคผนวกท้ายอนุสัญญาบาเซล ไปเพื่อการแปรสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่ (ตามภาคผนวก 4B ท้ายอนุสัญญาบาเซล) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541
  • ประเทศผู้นำเข้ามีการห้ามการนำเข้าของเสียที่จะเคลื่อนย้ายหรือไม่ หรือเป็นภาระของประเทศในบริเวณพื้นที่ใต้เส้นละติจูด 60 องศาใต้
  • ของเสียดังกล่าวไม่สามารถกำจัดได้ในประเทศผู้ส่งออกหรือไม่ หรือของเสียดังกล่าวสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศผู้นำเข้าได้หรือไม่
  • อุปกรณ์การกำจัด หรือการแปรสภาพ/นำกลับมาใช้ใหม่ของผู้รับกำจัด จะต้องได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้นำเข้า
  • การเคลื่อนย้ายข้ามแดน รวมถึงการขนส่ง การกำจัด และการเก็บรวบรวมของเสียได้รับการดำเนินการโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่
  • ข้อจำกัด/ข้อห้ามการส่งออกของประเทศผู้ส่งออก
           
                   
ขั้นตอนที่ 3  การทำสัญญา
     

ทำสัญญา (Contract) ระหว่างผู้ส่งออกกับผู้รับกำจัด

           
                   
ขั้นตอนที่ 4  จัดทำประกันภัย (Insurance) หรือหลักประกันทางการเงิน (Financial Guarantee)
     

จัดทำประกันภัย หรือหลักประกันทางการเงินอื่น สำหรับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน ตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศเพื่อชดเชยและคุ้มครองการนำของเสียนั้นกลับประเทศผู้ส่งออก และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ อาจมีการจัดทำประกันภัย หรือหลักประกันทางการเงินอื่น เพื่อคุ้มครองความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนแยกต่างหากอีกฉบับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

           
                   
ขั้นตอนที่ 5  กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้ง (Nitification form)
     

กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบแจ้ง อย่างชัดเจน สมบูรณ์ในภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้า (ควรใช้ภาษาซึ่งสามารถสื่อได้กับทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งใบแจ้งแต่ละใบ อาจจะครอบคลุมการเคลื่อนย้ายของเสียเที่ยวเดียวหรือหลายเที่ยวในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ต้องเป็นของเสียชนิดเดียวกัน มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเหมือนกัน การส่งออกและนำเข้าไปยังผู้กำจัดรายเดียวกันโดยผ่านด่านศุลกากรเดิม และควรจัดทำสำเนาให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก นำเข้า และที่ถูกนำผ่านแดน

           
                   
ขั้นตอนที่ 6  ยื่นเอกสาร ใบแจ้ง สัญญา ประกันภัย หรือหลักประกันทางการเงิน
     

ยื่นเอกสาร ใบแจ้ง สัญญา ประกันภัย หรือหลักประกันทางการเงินรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้กับหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนย้ายของเสียอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะส่งต่อให้กับหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

           
                   
ขั้นตอนที่ 7  รอคำยินยอมจากหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
     

ผู้ส่งออกต้องคอยตรวจสอบติดตามผล เนื่องจากบางกรณีที่ผู้ส่งออก อาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกตามการร้องขอ หรือผู้ส่งออกอาจได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้าและ/หรือประเทศนำผ่านแล้ว แต่หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกยังไม่ได้รับ ผู้ส่งออกจะต้องสำเนาคำตอบดังกล่าวให้ด้วย

           
                   
ขั้นตอนที่ 8  รอการพิจารณาจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก
     

รอการพิจารณาอนุญาตการส่งออกจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องรอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้า และประเทศที่ถูกนำผ่านแดน [คำตอบของประเทศที่ถูกนำผ่านแดนอาจไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อพ้น 60 วัน  จะถือเป็นยอมรับโดยการนิ่งเฉย (Tacit consent)]

           
                   
ขั้นตอนที่ 9  จัดทำใบกำกับการเคลื่อนย้าย (Movement Document)
     

เมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบกำกับการเคลื่อนย้าย อย่างสมบูรณ์เพื่อใช้แนบไปกับการขนส่งของเสียอันตรายในแต่ละครั้ง (อาจแนบสำเนาใบแจ้งไปด้วย) จากการดำเนินการติดตามการเคลื่อนย้ายข้ามแดน

           
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427