Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

หัวข้อที่ 5. การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับกำจัด (Disposal)

     

           
     

หมายเหตุ กรณีผู้นำเข้าและผู้รับกำจัดมิใช่รายเดียวกัน

           
     
  1. จะต้องทำสัญญาระหว่างผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า-ผู้รับกำจัด
  2. เมื่อรับของเสียแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องลงนามในใบกำกับการเคลื่อนย้ายแล้วจึงส่งต่อให้ผู้รับกำจัด
           
                   
การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับกำจัด มีรายละเอียดดังนี้
                   
ขั้นตอนที่ 1  การทำสัญญา (Contract)
     

ทำสัญญากับผู้ส่งออก โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และให้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น กระบวนการกำจัดของเสียกับผู้ส่งออกเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกใบแจ้ง และใบกำกับการเคลื่อนย้าย

           
                   
ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำใบแจ้ง 
     

ตรวจสอบว่าผู้ส่งออกหรือเจ้าของของเสียได้แจ้งขอคำยินยอมในการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย ผ่านหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก ไปยังหน่วยงานของผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้า และประเทศที่ถูกนำผ่านแดน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล การแจ้งขอคำยินยอมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาอนุญาตสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยครอบคลุมการเคลื่อนย้ายหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง ซึ่งการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งจะต้องเป็นของเสียชนิดเดียวกัน มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเหมือนกัน ส่งไปยังผู้รับกำจัดรายเดียวกัน โดยผ่านด่านศุลกากรเดิม

           
                   
ขั้นตอนที่ 3  การรับรองการได้รับของเสีย 
     

เมื่อได้รับของเสียจะต้องชั่งน้ำหนักและตรวจสอบ ถ้าจำเป็นอาจสุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามใบแจ้ง และสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้ส่งออกหรือไม่ จากนั้นจึงลงนามรับของเสียในใบกำกับการเคลื่อนย้าย แล้วส่งสำเนาให้ผู้ขนส่งรายสุดท้ายแล้วจึงส่งสำเนาที่ลงนามแล้วให้แก่ผู้ส่งออกและหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกและที่เกี่ยวข้องภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับของเสีย

           
                   
ขั้นตอนที่ 4  การรับรองการกำจัดของเสีย
     

เมื่อของเสียได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงลงนามในใบกำกับการเคลื่อนย้าย แล้วส่งสำเนาให้ผู้ส่งออกและหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกและที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน หลังจากที่ได้รับของเสีย ส่วนฉบับจริงให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

           
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427