Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link

หัวข้อที่ 6. ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก

1)  การแจ้งและอนุญาตตามอนุสัญญาบาเซล

     

 

           

2)  การควบคุม/ตรวจสอบ การส่งออกตามอนุสัญญา

                 
                   
                   

หัวข้อที่ 7. ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้นำเข้า

                 
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427