Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
หัวข้อที่ 8. ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศที่ถูกนำผ่านแดน
 
ขั้นตอนที่ การตอบรับการแจ้ง
     

เมื่อได้รับการแจ้งให้ตอบรับไปยังผู้ส่งออกโดยทันทีภายใน  3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการแจ้ง และแม้ว่าอนุสัญญาบาเซลไม่ได้ระบุไว้ แต่ในทางปฏิบัติควรส่งสำเนาการตอบรับการแจ้งต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศผู้ส่งออก 

                                     
                                             
ขั้นตอนที่ การพิจารณาให้คำยินยอมการเคลื่อนย้ายผ่านแดน
      มีสองทางเลือกในการดำเนินงานขึ้นกับประเทศที่ถูกนำผ่านแดนได้มีการแจ้งภาคีอื่นถึงการตัดสินใจของตนตามข้อ 6 วรรค 4 ของอนุสัญญาบาเซล ว่าประเทศตนไม่ต้องการให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ทั้งกรณีทั่วไป หรือภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ สำหรับการเคลื่อนย้ายข้ามแดนที่เป็นการนำของเสียผ่านแดนหรือไม่                                      
     
 • กรณีที่ต้องการให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องแจ้งคำยินยอมไปยังผู้ส่งออกภายใน  60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้ง และควรส่งสำเนาการแจ้งตอบให้หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเทศผู้ส่งออกซึ่งคำยินยอมการเคลื่อนย้ายผ่านแดนนี้มีอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีที่ไม่ต้องการให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีขึ้นได้เฉพาะกรณีที่หน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศที่ถูกนำผ่านแดนคัดค้านการเคลื่อนย้ายผ่านแดน หรือจะกำหนดเงื่อนไขพิเศษในการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายผ่านแดนโดยแจ้งไปที่ผู้ส่งออกและหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง การคัดค้านหรือการตอบเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะอื่นๆ จะต้องดำเนินการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้ง หากไม่มีการคัดค้านภายในระยะเวลา 60 วัน จะถือว่าได้รับคำยินยอม (การยินยอมโดยนิ่งเฉย) จากประเทศที่ถูกนำผ่านแดน ดังนั้น หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก อาจอนุญาตให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผ่านแดนได้
                                     
                                             
หัวข้อที่ 9. เอกสารประกอบการพิจารณาการส่งออกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
 
เอกสารสำหรับการพิจารณาเบื้องต้น       
     
 1. คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
 2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียอันตรายครบ 100% (Certificate of analysis for waste composition)
 3. ผลวิเคราะห์สารปนเปื้อนในของเสียอันตราย เช่น Pb, Cd, Hg, Cr6+, Se, Te, Tl, Sb, Ni, Cu, Mn, Zn (Certificate of analysis for contaminants)
 4. ข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) ของของเสียอันตราย
 5. รายละเอียดพร้อมแผนผังกระบวนการผลิต ที่แสดงจุดที่เกิดของเสีย และจุดที่ใช้สารเคมี
 6. รายละเอียดชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 7. รายละเอียดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ส่งออก
 9. หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง/สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 10. แผนที่แสดงสถานที่เก็บของเสียอันตราย
                                     
     

หมายเหตุ  จำนวนเอกสารที่ใช้ อย่างละ 1 ชุด

                                     
 
เอกสารสำหรับการแจ้งประเทศผู้นำเข้าและประเทศนำผ่าน                   
 
     
 1. แบบใบแจ้ง
 2. สัญญา ระหว่าง ผู้ส่งออก-(ผู้นำเข้า)-ผู้รับกำจัด [Exporter-(Importer)-Disposer/Recycler]
 3. หนังสือสัญญาประกันภัย และ/หรือหนังสือค้ำประกันทางการเงิน (Liability Insurance / Financial Guarantee for compensation for environmental damage and  returned shipment [ค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการนำของเสียกลับประเทศผู้ส่งออก]
 4. แบบใบกำกับการเคลื่อนย้าย [ใช้หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแล้ว]
                                     
     

หมายเหตุ จำนวนเอกสารที่ใช้ 

                                     
     
 1. ข้อ 1-3  สำหรับประเทศผู้ส่งออกเก็บเป็นหลักฐาน และสำหรับส่งแจ้งประเทศผู้นำเข้าประเทศนำผ่านทุกประเทศ
 2. ข้อ สำหรับประเทศผู้ส่งออกเก็บเป็นหลักฐาน และสำหรับแนบไปกับการขนส่งของเสียอันตรายทุกครั้ง
                                     
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427