Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
หัวข้อที่ 10.  เอกสารประกอบการพิจารณาการนำเข้าของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
                                             
เอกสารสำหรับการพิจารณาเบื้องต้น
     

 1. คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย
 2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียอันตรายครบ 100% (Certificate of analysis for waste composition)
 3. ผลวิเคราะห์สารปนเปื้อนในของเสีย เช่น Pb, Cd, Hg, Cr6+, Se, Te, Tl, Sb, Ni, Cu, Mn, Zn (Certificate of analysis for contaminants)
 4. รายละเอียดพร้อมแผนผังกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสีย
 5. รายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสีย
 6. รายละเอียดของผู้ที่จะส่งของเสียมายังประเทศไทย
 7. รายละเอียดพร้อมแผนผังกระบวนการผลิตที่นำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบ พร้อมแสดงจุดที่เกิดมลพิษ
 8. รายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่นำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบ
 9. รายละเอียดพร้อมแผนและปริมาณการใช้ของเสียเป็นวัตถุดิบของโรงงานต่อปี
 10. รายละเอียดกระบวนการบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้นใหม่
 11. ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใหม่ต่อเดือน
 12. รายชื่อพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบ รง.4 ของโรงงานที่จะนำของเสียไปใช้ในกระบวนการผลิต
 13. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานที่จะนำของเสียไปใช้
 14. ผนที่แสดงสถานที่เก็บของเสียอันตรายของผู้นำเข้า
 15. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้นำเข้า
 16. หนังสือมอบอำนาจของผู้นำเข้า (ต้นฉบับพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เกี่ยวข้องสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

                                     
     

หมายเหตุ    จำนวนเอกสารที่ใช้ อย่างละ 1 ชุด

                                     
                                             
เอกสารแจ้งจากประเทศผู้ส่งออก (กรณีเป็นของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล)
     
 1. แบบใบแจ้ง (Notification Form)     
 2. สัญญา (Contract) ระหว่าง ผู้ส่งออก-(ผู้นำเข้า)-ผู้รับกำจัด [Exporter (Importer)-Disposer/Recycler]
 3. หนังสือสัญญาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน (มีรายละเอียดการชดใช้ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการนำของเสียกลับประเทศผู้ส่งออก)
                                     
                                             
ตัวอย่างคำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
                                             
   

 underconstruction

 

                                     
                                             
ตัวอย่างคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย
                                             
     

 underconstruction

 

 

 

 

 

                                     
                                             
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427