Thai
 
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
หัวข้อที่ 12. สาระสำคัญในหนังสือสัญญา ระหว่างผู้ส่งออกและผู้กำจัด
                       
     

หนังสือสัญญาระหว่างผู้ส่งออกและผู้รับกำจัดจะต้องมีความถูกต้อง ชอบธรรม ถือเป็นข้อผูกพันของแต่ละฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ซึ่งกันและกันโดยปกติจะต้องมีการทำสัญญากันก่อนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งขอคำยินยอมหรือก่อนที่หน่วยงานผู้มีอำนาจจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย และสัญญาดังกล่าวจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของแต่ละฝ่าย

               
                       
สาระสำคัญในหนังสือสัญญา ควรประกอบด้วย
                       
     
 1. ขอบเขตการให้บริการของผู้รับกำจัด (ตั้งแต่ชนิดของเสีย การขนส่งจนถึงผู้รับกำจัด พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการ)
 2. ระยะเวลาของสัญญา ความถี่ของการขนส่ง
 3. ข้อมูลรายละเอียดประเภทของเสียง
 4. วิธีการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
 5. ปริมาณของเสียที่ต้องการรับกำจัด
 6. การขนส่ง (ระบุวิธีการ การบรรจุหีบห่อ) และควรระบุให้ผู้ส่งออก แจ้งผู้รับกำจัดเกี่ยวกับวัน เวลา ที่ของเสียถูกส่งออกในแต่ละเที่ยวพร้อมกับประมาณระยะเวลาที่ของเสียจะไปถึงสถานที่รับกำจัด ในทางกลับกันผู้รับกำจัดจะต้องประมาณระยะเวลาในการกำจัดและแจ้งเมื่อมีการกำจัดเสร็จสิ้นแล้ว
 7. ระบุเงื่อนไขของการรับผิดชอบในแต่ละช่วงของการขนส่งอย่างชัดเจน
 8. ระบุผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ของเสีย และวิธีการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ของเสียเหล่านั้น ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และระบุผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุข้างต้น รวมทั้งวิธีการจัดการของเสียที่เกิดปัญหาดังกล่าว (เช่น ระบุผู้รับผิดชอบในการขนกลับประเทศผู้ส่งออก กรณีที่ผู้รับกำจัดไม่ยอมรับ)
 9. ระบุตัวแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย
 10. ระบุความรับผิดกรณีเกิดความเสียหาย เช่น ความเสียหายกับบุคคล สิ่งแวดล้อม การค้า เป็นต้น
 11. การประกันตามกฎหมาย ระบุชื่อผู้ค้ำประกัน
 12. ระบุวิธีการดำเนินการแก้ไข พร้อมระยะเวลา กรณีคู่สัญญาเกิดข้อโต้แย้งในสัญญาหรืออาจให้ศาลวินิจฉัย

               
                       
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427