Thai
   Member Login
Username :
Password :
   Search
   ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
อา.จ.อ.พฤ.
   Web link
 
       
ข้อมูลอนุสัญญาบาเซล
   ความเป็นมา
   หลักการและสาระสำคัญ
   ตัวบทอนุสัญญาฯ 
   สถานภาพและองค์บริหารงาน
การดำเนินงานอนุสัญญาบาเซล
   การประชุมในต่างประเทศ 
   การประชุมในประเทศ 
   หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย 
     การตรวจสอบว่าเป็นของเสียที่ถูกควบคุมหรือไม่  
     การแจ้งขอคำยินยอมในการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล     
       การติดตามการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาบาเซล
     การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ส่งออก
       การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับกำจัด
     ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก
     ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศที่ถูกนำผ่านแดน
       เอกสารประกอบการพิจารณาการนำเข้าของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
      ใบแจ้ง
      สาระสำคัญในหนังสือสัญญาระหว่างผู้ส่งออกและผู้กำจัด 
     หลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าของ Bankguarantee สำหรับการส่งออกของเสีอันตราย
     ใบกำกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
      ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
   พันธกรณีของประเทศไทย
   กลไกการบริหารงานอนุสัญญาบาเซลในประเทศไทย
       คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
       คณะอนุกรรมการฯคณะทำงาน
       หน่วยงานผู้มีอำนาจ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       บุคลากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลของเสียอันตราย
   การเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน                 
       สถิติการนำเข้าของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
       สถิติการส่งออกของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
       รายการของเสียอันตรายที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนผ่านด่านศุลากร
   สถานการณ์การจัดการของเสียอันตรายในประเทศ
       อุตสาหกรรม
       ติดเชื่อ
       ชุมชน
       ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า
การจัดการของเสียอันตรายในประเทศ
   ประเภทของเสียอันตรายอุตสาหกรรม
   ประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน
   ประเภทมูลฝอยติดเชื้อ
เอกสารวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์
 ข่าวและกิจกรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อกับเรา และ Q&A
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counters ครั้ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 2433 โทรสาร 0 2298 2427