หลักการของเทคโนโลยีสะอาด
 
 
รูปที่ 1 ลำดับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
ที่มา: http://php.diw.go.th/ctu/download/getting_th1.ppt
 
        แนวคิดเรื่องการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น การป้องกัน มลพิษ (Pollution Prevention : P2) หรือการผลิตที่สะอาดขึ้น (Cleaner Production: CP) ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย แต่มีหลักการเหมือนกัน คือ มุ่งลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด เพื่อทำให้มีของเสียน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้น ต้องหาวิธีนำของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เหลือของเสีย สำหรับการบำบัดที่ปลายท่อให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT)
        เทคโนโลยีสะอาดเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงรูปแบบของกระบวนการผลิตและการบริการ รวมทั้งแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่สําคัญในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า โดยคํานึงถึงการลดอัตราการใช้สารเคมีหรือสารอันตรายลดของเสียและของเหลือใช้ และการนํากลับมาใช้หรือดัดแปลงใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการจัดการกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้น โดยหลักการของเทคโนโลยีสะอาดนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 2
 
1. การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด
        การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลดอัตราการใช้สารเคมีหรือสารอันตรายที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต การใช้งาน และการทําลาย เช่น การยกเลิกการใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น และในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ ซึ่งทําได้โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต ทำได้โดยการออกแบบให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต มีการจัดวางระบบหรือผังโรงงานเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายที่สิ้นเปลืองพลังงาน และการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานซึ่งทำได้โดยการลดการรวมขั้นตอนในกระบวนการผลิตให้มีความกระชับฉับไวมากขึ้น ทําให้ใช้เวลาน้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีจํานวนมากขึ้น
 
2. การนํากลับมาใช้ใหม่
        การนํากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ซึ่งทําได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ มาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตใหม่อีกครั้ง หรือการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน ซึ่งทําได้โดยการนําของเสียไปผ่านกระบวนการต่างๆ แล้วนํากลับมาใช้อีก แต่ต้องดําเนินการ ณ จุดกำเนิดของเสียนั้น เพราะจะทําให้ดําเนินการได้ง่ายและลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปื้อน
 
 
รูปที่ 2 หลักการเทคโนโลยีสะอาด
 
ที่มา: http://php.diw.go.th/ctu/download/getting_th1.ppt       Bookmark this site
โดย กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฎิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2564, 0 2298 2558
Copyright 2007 by Pollution Control Department. All rights Reserved.