แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน
  ชื่อโครงการภาษาไทย แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ งานวิจัย
  ปีงบประมาณ 2550
  ชื่อหน่วยงาน สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ส่วนของเสียอันตราย
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ 01/01/2550
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ เสร็จสิ้น
  ประเภทโครงการ งานวิจัย
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ
  หมายเหตุ
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ไม่พบเอกสาร
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน เล่มที่ 1
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 Feasibility study for establishing solid waste disposal centers in pollution control zones for Bangkok Metropolitan Region and Pataya city : Executive summary report
2 การกำหนดกฎ ระเบียบการจัดการของเสียอันตรายในประเทศไทย
3 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร : คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 การจัดทำกลไกการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ = Mechanism for packaging and packaging waste managment in business scale
5 การจัดทำคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายผลิตภัณฑ์
6 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลในการห้ามการส่งออกของเสียอันตราย
7 การติดตามตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
8 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์
9 การวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย = Research and development of leachate treatment system with less area and cost effective approaches : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
10 การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
11 การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการบริหารและจัดการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน : รายงานหลัก
12 การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยสำหรับชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก
13 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย
14 การศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม
15 การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพจากการฝังกลบมูลฝอย = Utilization of biogas from landfill : รายงานฉบับสมบูรณ์
16 การศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยในเขตควบคุมมลพิษเมืองปริมณฑลและเมืองพัทยา : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
17 การออกแบบใช้งานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอย
18 การแก้ไขปัญหาการฝังกากสารเคมี จังหวัดกาญจนบุรี
19 การใช้ประโยชน์ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
20 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
21 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
22 คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
23 คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย
24 คู่มือการออกแบบใช้งานและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอย
25 คู่มือการเลือกซื้อและบริโภคส้มที่ปลอดภัยจากสารพิษ
26 คู่มือการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสวนส้มอย่างถูกต้องปลอดภัย
27 คู่มือปฏิบัติการในการดูแลและเดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
28 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า
29 คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
30 คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
31 คู่มือประชาชนเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32 คู่มือปัญหามลพิษจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสวนส้ม
33 คู่มือสำหรับผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านรับซื้อของเก่า
34 คู่มือเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีขนาดเล็ก
35 คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36 คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี = PCBs management handbook
37 คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
38 คู่มือแนวทางการลดการใช้พลาสติกและโฟมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ง
39 คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ
40 ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
41 ร่างคู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ
42 เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
43 แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน
44 แผนการศึกษาแนวทางในการลดมลพิษโดยการพัฒนาของเสียหรือวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากสารพิษและกากของเสีย : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
45 โครงการการจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประกาศให้สาร TBT เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการทำฉลากสารเคมีบนผลิตภัณฑ์ที่มีสาร TBT ภายใต้ระบบ GHS
46 โครงการการจัดทำมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้
47 โครงการการจัดทำระบบขนส่งลำเลียงสารอันตราย
48 โครงการการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรด้านสารอันตรายในระดับอาชีวศึกษา
49 โครงการการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดชอบและการ ชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
50 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้ในเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2545 : ขยะบรรจุภัณฑ์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
51 โครงการการศึกษาผลกระทบการใช้สารอีเอ็มในสิ่งแวดล้อม : รายงานหลัก
52 โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
53 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียเคมีวัตถุจากชุมชน
54 โครงการจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารอันตราย
55 โครงการจัดแสดงสินค้าจากวัสดุเหลือใช้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์
56 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการลดของเสียจากแหล่งกำเนิด สินค้าไทยรีไซเคิล ครั้ง 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์
57 โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม
58 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย : คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
59 โครงการวิธีการตรวจสอบสารอันตรายจากแหล่งกำเนิด
60 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
61 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยรวมภาคตะวันตก
62 โครงการศึกษาจัดแผนปฏิบัติเพื่อลดอุบัติภัยจากเคมีภัณฑ์อันตรายในโกดังสินค้า
63 โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตราย
64 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการลดของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติก : โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ปัญหามลพิษ : รายงานฉบับสมบูรณ์
65 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการลดขอเสียในอุตสาหกรรมกระดาษ : รายงานฉบับสมบูรณ์
66 โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
67 โครงการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ
68 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยที่ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
69 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพการปนเปื้อนของสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
70 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
71 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวม ขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
 
แผนที่

โครงการ งานวิจัย
 

การประเมินผลรวม :  ปานกลาง

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
มิติด้านสังคม
มิติด้านเศรษฐศาสตร์
มิติอื่นๆ : ด้านการบริหารจัดการโครงการ