ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
  ชื่อโครงการภาษาไทย ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
  ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
  ชนิดโครงการ โครงการ
  ปีงบประมาณ 2550
  ชื่อหน่วยงาน สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ที่ปรึกษา/บริษัทผู้รับจ้าง
  วงเงินงบประมาณ
  งบประมาณที่ใช้จริง
  แหล่งเงินทุน
  วันที่เริ่มต้นโครงการ 01/01/2550
  วันที่สิ้นสุดโครงการ
  สถานะโครงการ เสร็จสิ้น
  ประเภทโครงการ โครงการ
  แหล่งกำเนิดมลพิษที่เกี่ยวข้อง
  สารพิษที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประมาณ
  พื้นที่โครงการ
  หมายเหตุ
 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ภาพหน้าปก
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
เลขเรียก
ปีที่พิมพ์
วันที่รับสื่อ
003034 ล.3ฉ.1
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์    กองจัดการคุณภาพน้ำ  กจอ 628.53 ก169ร 2540 ล.3ฉ.1  2540  07/08/2545
003035 ล.3ฉ.2
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์    กองจัดการคุณภาพน้ำ  กจอ 628.53 ก169ร 2540 ล.3ฉ.2  2540  07/08/2545
 
  ข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดกรมควบคุมมลพิษ
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1
 
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 A study and development project on biological indicators of pollution in the Petchaburi river : Appendix
2 A survey of water pollution sources from coastal aquaculture
3 A survey of water quality of tributaries of major rever basins
4 Bangkok metropolitan region wastewater management master plan
5 Bangkok metropolitan region wastewater management plan : Executive summary
6 Determination of oil weathering characteristics for spill modelling and the detection of deliberate discharges : Executive summary
7 Development and verification of mathematical model for prediction of oil spill movement : Chemical Use Handbook
8 Development of an action plan to improve the water quality in the Northeastern basin, Thailand
9 Development of an action plan to improve water quality in the Central river basin, Thailand
10 Feasibility study for lower Tha Chin river basin wastewater management : Executive Summary
11 Feasibility study on establishment of swine farming estate
12 Heavy metals and petroleum hydrocarbons in industrial areas : Executive summary report
13 Master plan study of sewerage and waster management for some major river basin in the central plain of Thailand
14 Preliminary engineering design and preparation of tender documents for BMR wastewater management system Northern area : Executive summary
15 Preparation of Action Plan for Reduction and Eradication of Pollution in Pollution Control Area of Samut Prakarn Province : Executive Summary
16 การกำจัดและนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
17 การจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
19 การจัดการและแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
20 การจัดทำคู่มืออุตสาหกรรมในชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน
21 การจัดทำรูปแบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์
22 การจัดทำแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย = โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
23 การจัดทำแผนการจัดการน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
24 การจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
25 การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
26 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
27 การทดสอบเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำนา
28 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำแม่กลอง
29 การพัฒนามาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
30 การพัฒนาระบบการจัดการและบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
31 การพัฒนาเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อควบคุมมลพิษจากเกษตรกรรมประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน
32 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
33 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำ : แบบจำลองการแพร่กระจายคราบน้ำมันและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร
34 การศึกษาความเหมาะสม การจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง
35 การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งตะวันออก
36 การศึกษาเพื่อพัฒนารถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า
37 การศึกษาแนวทางการจัดการมลพิษจากแหล่งน้ำ สำหรับในพื้นที่ของฝั่งทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน
38 การศึกษาและพัฒนาดัชนีบ่งชี้ภาวะมลพิษทางชีวภาพในแม่น้ำเพชรบุรี : ภาคผนวก
39 การสำรวจและติดตามตรวจสอบสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา : รายงานหลัก
40 การสำรวจและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน
41 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก : รายงานหลัก
42 คู่มือการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
43 คู่มือการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโรงงาน
44 คู่มือการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและครบวงจรโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
45 คู่มือการบำบัดน้ำทิ้งและการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
46 คู่มือการปฏิบัติงานฉุกเฉินปลาตายกรณีเกิดเหตุมลพิษทางน้ำ
47 คู่มือการประกันและควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
48 คู่มือการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
49 คู่มือการประเมินมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร
50 คู่มือการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ
51 คู่มือการเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
52 คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
53 คู่มือการใช้สาหร่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
54 คู่มือติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
55 คู่มือปฏิบัติการจัดการน้ำเสียสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา
56 คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ
57 คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันสำหรับร้านชุมชน
58 คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันสำหรับร้านอาหาร
59 คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
60 คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่สะอาดสำหรับฟาร์มสุกร
61 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษตลาดสด
62 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษร้านอาหาร
63 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำนักงานเทศบาล
64 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษโรงพยาบาล
65 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษโรงเรียน
66 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษโรงแรม
67 คู่มือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการจัดการสิ่งแวดล้อม
68 ระบบควบคุมและติดตามมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
69 รายงานการศึกษาปริมาณสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย
70 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินลุ่มน้ำปากพนัง
71 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลในลุ่มน้ำปากพนัง
72 วิธีการตรวจวัดและมาตรการลดผลกระทบทางด้านกลิ่นจากฟาร์มสุกร
73 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ
74 แนวทางการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปรอทในน้ำทะเลตะกอนดินและสัตว์น้ำ
75 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)
76 แผนการควบคุมฟื้นฟูปนเปื้อนตะกั่วในแม่น้ำปัตตานี : รายงานหลัก
77 แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน
78 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing environment degradation trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" (UNEP GEF SCS)
79 โครงการ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่เร่งด่วนเชิงรุกลุ่มน้ำปิง-สา
80 โครงการการกำหนดประเภทแหล่งน้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก แม่น้ำระยอง จันทบุรี และตราด
81 โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนในลุ่มน้ำแม่สา
82 โครงการการจัดทำคู่มือการประเมินความเสียหายจากระบบนิเวศและทะเลจากน้ำมันรั่วไหล
83 โครงการการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล : รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล
84 โครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งและการจัดทำดัชนีความอ่อนไฟวของทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการมลพิษชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
85 โครงการการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
86 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
87 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
88 โครงการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม : กิจกรรมปรับปรุงมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
89 โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
90 โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก
91 โครงการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้และชายฝั่งทะเล
92 โครงการจัดการน้ำเสีย กิจกรรมแนวทางการใช้ปริมาณความสกปรกรวมในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
93 โครงการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำเสียในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปา
94 โครงการจัดการมลพิษทางน้ำจากเกษตรกรรมประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน
95 โครงการจัดทำค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น้ำและค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณบีโอดีของอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน
96 โครงการจัดทำคู่มือดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและการใช้มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร
97 โครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กสำหรับชุมชนในพื้นที่เกาะช้าง
98 โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและฝึกอบรมท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 73
99 โครงการจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกร
100 โครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรมและมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
101 โครงการจัดทำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เพื่อการออกแบบและตรวจรับโครงการ
102 โครงการจัดทำแผนหลักการจัดการน้ำเสียชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ
103 โครงการจัดหาข้อมูลการแปรสภาพของน้ำมันเพื่อการตรวจสอบการลักลอบทิ้งน้ำมัน
104 โครงการจัดหาข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษและจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ : ภาคผนวก ข้อมูลอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ
105 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
106 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำทะเล
107 โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมขนาดเล็ก
108 โครงการนำร่องระบบจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
109 โครงการนำระบบอนุญาตระบายมลพิษ (Permit system) มาใช้ควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด
110 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกันและลดมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง : รายงานฉบับสมบูรณ์
111 โครงการประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษและการประเมินความเสี่ยงต่อนิเวศทางทะเล
112 โครงการประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษและความเสียหายจากภาวะมลพิษที่ระบายลงสู่ลุ่มน้ำท่าจีน
113 โครงการปรับปรุงการจัดทำแบบจำลองคุณภาพน้ำและถ่ายทอดความรู้ในการใช้โปรแกรมการจัดทำแบบจำลอง
114 โครงการปรับปรุงและจัดทำระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
115 โครงการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันมลพิษสำหรับกิจกรรมขนาดเล็กในชุมชน
116 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดอากาศเสียและน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะขนาดเล็ก
117 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดอากาศเสียและน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะขนาดเล็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์
118 โครงการพัฒนาระบบกำจัดของเสียในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : รายงานหลัก = Development of wastes treatment and disposal systems in ecotourism resources
119 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์
120 โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการควบคุมน้ำทิ้ง : แผนการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
121 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการและควบคุมมลพิษในลุ่มน้ำท่าจีน : รายงานฉบับสมบูรณ์
122 โครงการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คาดการณ์แนวทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันในทะเล : รายงานหลัก
123 โครงการพัฒนาและสร้างรถโดยสารประจำทางต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า : รายงานฉบับสมบูรณ์
124 โครงการพัฒนาและสาธิตรูปแบบการจัดการน้ำเสียแบบติดกับที่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ
125 โครงการฟื้นน้ำเสีย คืนน้ำใน กิจกรรมจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด
126 โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์คลองภาษีเจริญ
127 โครงการรณรงค์เพื่อลดมลพิษประเภทไขมันในน้ำทิ้งจากชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
128 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในอาคารขนาดใหญ่
129 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
130 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างถูกต้อง
131 โครงการวางแผนระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
132 โครงการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานภายใต้มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
133 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการควบคุมผักตบชวาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนบริเวณพื้นที่วิกฤต : รายงานฉบับสมบูรณ์
134 โครงการศึกษาการพัฒนากลไกการคืนทุนของการจัดการน้ำเสีย
135 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมการเลี้ยงสุกร
136 โครงการศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด : กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มน้ำพอง = A Study Project for Reducing the Impacts of Freshwater Aquaculture : Case Study of Cage Culture in Phong River Basin : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
137 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล
138 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนใน
139 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการน้ำเสียจากเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน : กิจกรรมการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันมลพิษจากนาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน : รายงานหลัก
140 โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
141 โครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง : รายงานฉบับสมบูรณ์
142 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการบำบัดกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม
143 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้านตะวันตก : รายงานหลัก
144 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
145 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาษาไทย-อังกฤษ
146 โครงการสำรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาของพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
147 โครงการสำรวจปริมาณโลหะหนักและปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร = Heavy Metals and Petroleum Hydrocarbons in Industrial Areas
148 โครงการสำรวจปัญหาและการแพร่กระจายของกลิ่นจากฟาร์มสุกร
149 โครงการสำรวจฟาร์มสุกรและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
150 โครงการสำรวจรายละเอียดวางแผนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล จำนวน 9 แห่ง
151 โครงการสำรวจสถานการณ์และลักษณะปัญหามลพิษจากการเลี้ยงโคนม
152 โครงการสำรวจสถานภาพการจัดการน้ำเสียฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
153 โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน : ขอบเขตการศึกษา
154 โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลพื้นฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
155 โครงการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำประปาทั่วประเทศ
156 โครงการสำรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดินและสัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ปี 2549
157 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษพัทยา
158 โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
159 โครงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมและการเตรียมเอกสารประกวดราคาสำหรับระบบการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษปริมณฑลพื้นที่ส่วนตะวันตก : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
160 โครงการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือประมง
161 โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
162 โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและลดมลพิษจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
163 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้าใจ และเครือข่ายในการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
164 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการของเสียและน้ำเสียและการฟื้นฟูประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำท่าจีน : รายงานฉบับสมบูรณ์
165 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
166 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
167 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากแผ่นดินในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน และชายฝั่งทะเลตะวันออก
168 โครงการแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์
169 โรงแรมรักษ์น้ำ
 
แผนที่

โครงการ งานวิจัย
 

การประเมินผลรวม :  ปานกลาง

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
มิติด้านสังคม
มิติด้านเศรษฐศาสตร์
มิติอื่นๆ : ด้านการบริหารจัดการโครงการ